Çevre Politikamız

Dünyamızı korumanın işimizin ayrılmaz bir parçası olduğunun bilincindeyiz. Bu sebeple ürünlerimizin, girdilerimizin ve faaliyetlerimizin kalitesini önemserken çevreye zararlarını en aza indirmeyi hedefliyoruz. Çevreyi korumayı yasal gerekliliklerin ötesinde, topluma olan saygının bir göstergesi olarak kabul ediyoruz. Bu nedenle;

 • Çevreyi temizlemek yerine kirletmemek bilinciyle hareket etmek, 
 • Çevre tahribine neden olan unsurları azaltmak ve kontrol altına almak,
 • Çevresel performansımızı ve kalitemizi iyileştirmek, 
 • Toplumumuzun çevre bilincinin artmasına katkıda bulunmak,
 • Gelişen çevre koruma sistemlerini takip ederek küresel kaynakları etkin kullanmak,
 • Hurda ve atık oranlarını azaltmak ve bunların değerlendirmek,
 • Üretim kaynaklarındaki kirlilik proseslerini ortadan kaldırmak, 
 • Ürünlerimizi tasarım aşamasında inceleyerek çevre için risk taşımayan hammadde kullanmak hedefimizdir.

Çevre Koruma Faaliyetlerimiz

 • Hava kalitesinin korunması
 • Su kirliliği kontrolü
 • Atık yönetimi
 • Çevre yönetim sistemi
 • Toplumu bilgilendirme 
 • Tüm çalışanlarımız için eğitimler verme

Enerji Politikamız

NOAS ailesi olarak, ulusal yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel alan bir enerji yönetim sistemi dahilinde ve gerekli kaynakları temin ederek faaliyetlerimizi gerçekleştiririz.

 • Ürünlerimizde ve tüm süreçlerimizde;
 • Kullandığımız hammadde, enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması,
 • Enerji verimliliği olan teknoloji ve uygulamaların tercih edilmesi,
 • Enerji verimliliği gözetilmiş ürün ve hizmetlerin temini,
 • Doğal kaynak tüketimi ve enerji verimliliği konusunda çalışanlarımızın bilincinin artırılması amaçlanmaktadır.

NOAS Enerji Politikamızı, günümüz şartları ve teknolojik gelişmeler yönünde yeniliyor, enerji performansımızın ve enerji yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesi için gerekli insan kaynağı ile finansal desteği sağlıyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

NOAS olarak, Dünya Klasında Üretim anlayışı ile Proaktif İş Güvenliği yaklaşımını kullanıyor ve işletmemiz sınırları dahilindeki tüm insan kaynaklarını, iş kazası sonucu yaralanmalardan ve sağlık bozulmalarından korumayı hedefliyoruz.

Bu amaçla;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılamayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanlarımızın ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemeyi,
 • Risk Değerlendirmesi ve Risk Düzeyi Azaltma etkinliklerine her düzeyden katılım için hedefler koymayı,
 • Performans kayıtlarına göre gözden geçirilen İş Güvenliği hedeflerini sürekli iyileştirmeyi, taahhüt ederiz.

Kalite Politikamız

NOAS olarak, ürünlerimizde ve sunduğumuz hizmetlerde müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerinin ötesine geçiyor, tüm süreçlerde yaratıcılığı zirvede tutuyor ve toplumsal fayda sağlayan yenilikçi ürün ve hizmetlerimizi geliştiriyoruz. Bu sayede, müşteri memnuniyetini sürekli artırıyor ve yeni pazarlar ve mevcut iş alanlarında yeni ürünler geliştirerek Türkiye’nin en çok tercih edilen aydınlatma şirketi olmayı hedefliyoruz.

Müşteri mutluluğu “1” numaralı işimizdir. 

 • Önce Kalite. Müşteri mutluluğunun sağlanabilmesi için, mükemmel ürün ve hizmet kalitesine sahip olmalıyız. 
 • Müşterilerimiz, işlerimizin odağıdır. İşlerimizi her zaman müşterilerimizi düşünerek ve rakiplerimizden daha kaliteli ürün ve hizmet sağlayacak biçimde yapmalı ve müşterinin bize güvenmesini sağlamalıyız. 
 • Sürekli iyileştirme, başarımızın temelidir. Yaptığımız her işte mükemmel olmayı hedeflemeliyiz. Ürünlerimizin değeri, güvenilirliği ve güncelliğinde, insan ilişkilerimizde, rekabet yeteneği ve karlılığımızda en iyi olmak için iyileştirme çalışmalarımız günlük hayat tarzı haline gelmelidir. Bu amaçla yöneticilerimiz, şirketimizin kalite hedeflerini belirleyerek her çalışanımıza aktarımını sağlar ve düzenli olarak yapılan değerlendirilmelerle iyileştirme olanaklarını belirler. 
 • Takım çalışması bizim için yaşam tarzıdır. Biz bir aileyiz. Birbirimize güvenir ve saygı duyarız. Birbirimizi anlamak ve birbirimizi desteklemek için şirketimizde, açık, önyargıdan uzak, karşılıklı etkin iletişime dayanan çalışma ortamının sağlanmasına gayret ederiz.

Bilgi Güvenliği Politikamız

Şirketimiz bilgi varlıklarının;

 • Gizliliği, bütünlüğü, erişilebilirliği, sürekliliği ve kontrolünün sağlanmasını,
 • Kaybolma, bozulma veya kötüye kullanımından doğabilecek risklere maruziyetin sınırlanmasını, yasa ve yönetmeliklere uygunluğunun sağlanmasını,
 • İçeriden ya da dışarıdan, bilerek veya bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı korunmasını amaçlar.

Bilgi Güvenliği Politikamız; şirketimizin bilgilerini veya iş sistemlerini kullanan tüm yurt içi ve yurt dışı şirket personeli, sözleşme gereğince NOAS’ın bilgilerine erişimi bulunan üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıları ve bunlara bağlı destek personelini kapsar.

Şirketimizin bilgi işlem altyapısını kullanan ve bilgi kaynaklarına erişenler:

 • Kişisel ve elektronik iletişimde şirkete ait bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlarlar.
 • Risk düzeylerine göre belirlenen güvenlik önlemlerini alırlar.
 • Bilgi güvenliği ihlal olaylarını Bilgi Güvenliği Olay Yöneticisine bildirerek raporlar ve bu ihlalleri engelleyecek önlemleri alırlar.
 • Şirket içi bilgi kaynaklarını yetkisiz olarak üçüncü kişilere iletmezler.
 • Şirket bilişim kaynaklarını, yasalara ve yönetmeliklere aykırı faaliyetler amacıyla kullanmazlar.
 • Müşteriler, iş ortakları, tedarikçiler veya diğer üçüncü kişilere ait bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korurlar.

Şirketimiz, Bilgi Güvenliği Politikamız doğrultusunda çalışanlarımıza bilgi güvenliğiyle ilgili farkındalık eğitimleri temin eder. Tüm çalışanlar, Bilgi Güvenliği Politikası ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)’ne uyarlar.